Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 18 september 2021 kl. 15.00 vid fotbollsplanen.

Med anledning av fortsatt Covid-pandemi gäller följande:

 • Kom till stämman endast om du är fullt frisk. Om du inte kan närvara ge en granne fullmakt att företräda dig vid en eventuell röstning
 • Håll avstånd till varandra
 • Ta med egen stol
 • Ta med eget paraply vid risk för regn


Årets arbetsplikt startar 18 september kl. 09.00 med samling för avprickning

vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

Det traditionella fikat efter städningen uteblir i år igen.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

 • Ordförande Maria Bergström
 • Sekreterare Trine Helgesen
 • Kassör Magnus Lundin
 • Ledamot Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Marita Westerlund
 • Suppleant Kevin Baftechi
 • Suppleant Peter Hellman