Om föreningen

smallpic_5År 1981 bildades Lövsjöns samfällighetsförening. Men området började byggas upp redan under 70-talet.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att förvalta samfälligheten i området.

Medlemskap i föreningen

Vid köp av fastighet inom området Lövsjön ingår medlemskap i Lövsjöns samfällighetsförening.

LÖVSJÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING är en ekonomisk förening i Hofors kommun med organisationsnummer 716413-7528.

Lövsjövs samfällighetsförenings styrelse

styrelsen skall;

1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelsatal och ägare

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren

6. i övrigt fullgära vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

Stadgar Lovsjons samfallighet (PDF)

Styrelsens medlemmar

 • Maria Bergström (Ordförande)
 • Trine Helgesen (Sekreterare)
 • Magnus Lundin (Kassör)
 • Kenneth Hartikainen (Ledamot)
 • Marita Westerlund (Ledamot)
 • Peter Hellman (Suppleant)
 • Kevin Budak  (Suppleant)

Valberedning

 • Anders Backlund
 • Jonny Rosenfeldt

Revisorer

 • Ante Bolstad
 • Jan Tiderman (suppleant)

Övrigt ansvar

 • Reino Hartikainen, vägunderhåll
 • Ingmar Olsson, pumphus

 Kontakta styrelsen genom kontaktformuläret

Lövsjön är ett paradis på jorden!