Resultat vattenanalys 2019

Lövsjöns samfällighet beställer vattenanalys från den gemensamma brunnen var tredje år. Detta enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Vattnet i Lövsjön fortsätter att bedömas som tjänligt. I år har vi till och med lägre värde på Flourid som tidigare legat på strax under första gränsvärdet för att ge till väldigt små barn. Av denna anledning skickas ej rapporten ut per post. Information sker vid årsstämma.

Lösvsjöns värde på Flourid 2019: 1.08 mg/l  (Gränsvärden: 0-1.3 mg/l)

Förklaring: Fluorid (flour)
Halter över 1,3 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.
Halter över 6 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl. Förhöjd fluoridhalt medför risk för tandemaljfläckar (fluoros). Högre halter medför risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

  • <0,8 mg/l Begränsat kariesskydd.
  • 0,8-1,2 mg/l Kariesförebyggande effekt.
  • 1,3-1,5 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år.
  • 1,6-4,0 mg/l Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år.
  • 4,1-5,9 mg/l Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ år.
  • >6,0 mg/l Dricksvattnet bedöms som otjänligt och ska ej användas till mat eller dryck.

Se fullständig rapport under sida För föreningsmedlammar
(Om du inte har inloggningslösenord som behövs, kontakta Styrelsen)

Årets föreningsstämma och städdag!

Årets föreningsstämma för 2019 är bokat till 14 september 2019. Kallelse kommer till allas brevlådor i vanlig ordning, senast 2 veckor före.

Vill du ha med en motion till Årsmötet? Skicka då den senast till det förberedande mötet 17 augusti.

Kom ihåg att detta gäller alltså även för årets städdag. Vanligtvis börjar den kl 09.00 till runt 12.30 och årsstämman börjar kl 15.00 till runt 16.

Trevlig sommar!

Bryggan

Undrar du varför inte stora bryggan vid vindskjulet inte har kommit i vattnet än? De första delarna, bryggorna, har trasiga flytdunkar. Just nu söker vi 25 liters dunkar, så om du har eller vet någon som vi kanske kan få av, kontakta Reino!

Som det ser ut nu kan det dröja 1-2 veckor innan bryggan kommer i. Men det går att bada från stranden, och vid den andra badplatsen ligger bryggan ute.

Trevlig badsommar!

Vattenbrist och brandrisk

Eftersom vi redan nu vet att det kan bli ont om vatten i sommar och risk för torka som ökar brandrisken. Tänk på att fylla tex pooler med sommar/sjövatten, och att aldrig vattna med färskvatten samt elda smart, begränsat och när det är fuktigt ute.

Kolla status för att elda på sidan för Gästrike räddningstjänst: https://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kolla status för vattenläget på sidan för Svenskt Vatten:
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/

Är våren på väg?

Det blev år 2019 och det är snart vår igen! Snön smälter fort och det nalkas blomskott som vill upp ur marken. Blommar gör även området, det blir ljusare och vi blir fler som njuter av sjö och skog. Visst är Lövsjön en fantastisk plats!?

Som vanligt finns det lite tips att läsa om hur man kan öppna stugan på bästa sätt på våren. Det finns även andra tips och råd som är bra att veta.

Bra att veta är även att nästa styrelsemöte är bokad till 6 april. Aktuellt just nu är att lösa så att vi får sommarvatten i år, då den gamla pumpen rostat sönder. Kom ihåg att protokoll finns efter en tid efter mötet att läsa på sidan för medlemmar, och kom ihåg även att kontakta styrelsen vid frågor, tankar eller förslag på förändringar.

Tack för en bra städdag och årsstämma!

Årets städning och föreningsstämma är nu avklarad och vi se tillbaka på ett fortsatt stabilt år för föreningen. Förutom att åtgärder på vägen skall fortsätta under våren så är det inga dramatiska saker som händer. Styrelsen har förändrats, en person har avslutat sitt uppdrag, en person går från suppleant till ledamot, och vi har fått två nya suppleanter och en ny revisor.

Logga in på sidan för föreningsmedlemmar för att ta del av stämmans protokoll m.m.

//Styrelsen

 

 

Årets föreningsstämma samt städdag!

Årets städdag samt årsstämma är planerad till lördag 15 september 2018

  • Städning börjar kl 09.00 med samling vid postlådorna.
  • Föreningsstämman börjar kl 15.00 i vindskyddet vid sjön.

En formell kallelse skickas ut till samtliga medlemmar via post senast 14 dagar före stämman (enligt gällande föreningsstadgar).

Välkommen!

Motion

Du som medlem är välkommen att lämna motion till stämman, denna behöver vara styrelsen tillhanda före 8 augusti då förberedande styrelsemöte är bokat. Hitta mall under sidan För föreningsmedlemmar

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag (även kallad dataskyddsförordning) i kraft som gäller för alla medlemsländer inom EU. Förordningen innebär att det har blivit tydligare att enskilda individer/personer äger sina egna personuppgifter och ingen annan. Företag och andra aktörer (även föreningar) kan därför inte fritt använda och behandla andra personers personuppgifter utan att eventuellt bryta denna förordning. Den reglerar att rätten över personuppgifterna alltid ligger hos individen som äger den, men denna individ kan ge andra rätten att behandla personuppgifterna. Dock behöver företag och föreningar kunna fortsätta bedriva sina verksamheter och därför finns det fortfarande laglig rätt att där det är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten (samt spara viss information enligt lag) hantera och behandla personuppgifter. Läs mer om GDPR-förordningen

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera eller kopplas till en person är personuppgifter, tex namn, foto, adress m.m. En person vars information föreningen samlar in kallas en registreradLäs mer om vad personuppgifter är

Hur påverkar detta Lövsjöns samfällighetsförening?

I Lövsjöns samfällighetsförening behövs ett medlemsregister, detta är nödvändigt för att föreningen ska kunna existera. Personuppgifter finns med där utan att det krävs ett samtycke. Det vi slutar att göra är att tillgängliggöra denna lista till alla medlemmar via hemsidan eftersom detta är inte nödvändigt för att bedriva föreningen. Däremot behöver listan finns med på föreningens årsstämma som bilaga till beslut om debiteringslängd och där finns den tillgänglig i skriftlig form till alla medlemmar, som just bilaga till stämmans agenda om debiteringslängd.

Alla medlemmars ansvar

Det är viktigt att alla medlemmar, inklusive medlemmar styrelsen, aldrig sprider medlemslistan eller annan information på ett sätt som riskerar att enskilda individers personuppgifter kränks. Det är viktigt att aldrig lämna ut enskilda personuppgifter till någon annan som önskar att få den av något syfte som inte är nödvändigt för föreningens verksamhet. T ex. en säljare av fiber eller liknande som ber om uppgifter.

Alla är vi medlemmar i föreningen Lövsjöns samfällighet vilket betyder att Föreningen, d.v.s föreningens medlemmar är ”Personuppgiftsansvarig”. Det vill säga att vi har alla precis lika mycket ansvar att följa, hantera och svara på GDPR-förordningen. Till skillnad mot ett vanligt företag är det den/de som äger företaget som är ytterst ansvariga att följa uppgiften för Personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Personuppgiftsansvarig

Vad gör styrelsen

Styrelsen kommer att vara mer restriktiva med att i ex. styrelseprotokoll ta med personnamn eller liknande. Du som medlem ska känna dig trygg med att vi i styrelsen behandlar medlemmars eller andras personuppgifter på ett respektfullt och på ett säkert sätt. Vi kommer även fortsätta se till att listor, protokoll eller annat underlag förvaras på ett säkert sätt. För att undvika så kallade incidenter (där personuppgifter sprids oavsiktligt) så kommer vi rensa tidigare digitala eller utskrivna kopior av listor och endast behålla de som är nödvändiga inom vad som är nödvändigt enligt lag. De personer som förekommer med namn på hemsidan eller på annan plats (styrelsens medlemmar samt övriga ansvariga medlemmar) kommer att få delge ett samtycke för den specifika publiceringen.

Registrerades rättigheter

Registrerad kallas den person som har sina personuppgifter antecknade, lagrade, noterade, listade eller på annat på förekommande sätt i föreningen. GDPR-förordningen reglerar rättigheter för Registrerade. Läs mer om Registrerades rättigheter.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om integritet och personuppgiftsskydd i Lövsjöns samfällighet kontakta oss genom formuläret.