Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 24 september 2022 kl. 15.00 i vindskyddet vid sjön.

Med anledning av att vara fortsatt försiktig kopplat till Corona, stanna hemma vid sjukdom och låt en anhörig eller granne företräda dig vid stämman. Plats kan komma att justeras om nya rekommendationer uppdateras.

Årets arbetsplikt startar samma dag kl. 09.00 med samling för avprickning
vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 300 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

Efter att all städning är klar kommer korv och fika finnas vid vindskyddet.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

  • Ordförande Maria Bergström
  • Sekreterare Trine Helgesen
  • Kassör Magnus Lundin
  • Ledamot Peter Hellman
  • Ledamot Marita Westerlund
  • Suppleant Kevin Baftechi
  • Suppleant Anders Tiittanen