Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördag 19 september 2020 kl. 15.00 vid fotbollsplanen.

OBS! Notera ändrad plats för stämman som i år hålles på fotbollsplanen.

Med anledning av Coronapandemin gäller i år följande;

 • Kom till stämman endast om du är fullt frisk. Om du inte kan närvara ge en granne fullmakt att företräda dig vid en eventuell röstning. Dock kommer frågor som skulle innebära röstning att undvikas och ev. viktiga beslut kommer att skjutas på tills efter pandemin.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Ta med egen stol.
 • Ta med eget paraply vid risk för regn.

Årets arbetsplikt startar 19 september kl. 09.00 med samling för avprickning vid brevlådorna. Medlem som deltar vid arbetsplikten får 500 kronor i rabatt vid nästa debitering av föreningsavgift. Medlem som ej kan deltaga kan anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före för att erhålla arbetsuppgift om sådan finns efter dagen för arbetsplikt.

OBS! Det är frivilligt i år för medlemmar över 70 år att vara med på städningen men ändå kunna erhålla en rabatt. Om du är över 70 och inte har någon annan som kan vara med i ditt ställe, meddela styrelsen. Det traditionella fikat efter städningen uteblir i år helt.

Dagordning vid stämman

1. Stämmans öppnande

2. Dagordning samt avprickning närvaro

3. Stämmans behöriga utlysande

4. Val av funktionärer för stämman

    Ordförande

    Sekreterare

    Två justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Framställningar från styrelsen samt rapporter

9. Motioner från medlemmar

10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

11. Val av styrelse

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna:

 • Ordförande Maria Bergström
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Magnus Lundin
 • Ledamot Sven-Åke Andersson
 • Suppleant Trine Helgesen
 • Suppleant Peter Hellman