Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns samfällighetsförening

Stämman hålles lördagen den 20 september 2014 kl. 16:00 vid grillskjulet i Lövsjön.

Årets arbetspliktsdag är även den förlagd till den 20 september 2014 med start kl. 09:00 med samling och avprickning vid fotbollsplanen.

Medlem som ej kan deltaga i arbetspliktsdagarna skall anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar innan för att erhålla andra arbetsuppgifter och därmed undvika debitering av ej gjord arbetsplikt. Detta är endast möjligt om det finns arbetsuppgifter kvar som inte kunnat utföras under arbetspliktsdagarna.

Dagordning vid stämman.

 1. Stämmans öppnande
 2. Dagordning samt avprickning närvaro
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Val av funktionärer för stämman
 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Två justerare tillika rösträknare
 1. Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. Revisorernas berättelse
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Framställningar från styrelsen samt rapporter
 5. Motioner från medlemmarna
 6. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat, samt debiteringslängd
 7. Val av styrelse
 8. Val av revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor
 • Hemsida
 • Belysning
 • Körning på området med motorfordon
 • m.m

15. Avslutning

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna den 20 september

 • Ordf. Mats Norlin
 • Sekr. Marita Westerlund
 • Kassör. Kenneth Hartikainen
 • Ledamot. Maria Johansson
 • Ledamot. Åke Danielsson
 • Suppl. Henry Sjöblom
 • Suppl. Carina Andersson