Städdag och årsmöte 19 sept. 2015

Kallelse till ordinarie föreningsstämma vid Lövsjöns Samfällighetsförening

Stämman hålls lördag 19 sept. 2015 kl 15.00 vid grillskjulet.
Årets arbetsplikt hålls 19 sept. kl 09.00 samling vid fotbollsplanen för avprickning

Medlem som ej kan deltaga vid arbetsplikten skall anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar innan för att erhålla andra arbetsuppgifter och därmed undvika debitering av ej gjord arbetsplikt.

Under kl 10-12.00 stängs ordinarie vatten av för genomgång av anläggningen.

Dagordning vid stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Dagordning samt avprickning närvaro
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Val av funktionärer för stämman
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Två justerare tillika rösträknare
 1. Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. Revisorernas berättelse
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Framställningar från styrelsen samt rapporter
 5. Motioner från medlemmarna
 6. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 7. Val av styrelse
 8. Val av revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor
 • Körning på området med olika motorfordon
 • Sophanteringen och källsortering
 • Hemsidan
 1. Avslutning

 

Styrelsen för Lövsjöns samfällighetsförening hälsar er välkomna

 • T.f Ordförande Maria Johansson
 • Sekreterare Marita Westerlund
 • Kassör Kenneth Hartikainen
 • Ledamot Åke Danielsson
 • Ledamot Henry Sjöblom
 • Suppleant Carina Andersson